ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با اداره مجامع،تشکلها و فعالیتهای فرهنگی